นโยบายความเป็นส่วนตัว

การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว และข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่ ห้างหุ้นส่วน นัดหมอ จำกัด ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง นโยบายฉบับนี้ ห้างหุ้นส่วน นัดหมอ จำกัด ทำขึ้นเพื่อให้ความเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติของเราในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Information) ของผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่เข้ามายังเว็บไซต์ nutmor.com หรือสมัครเข้าใช้บริการของ ห้างหุ้นส่วน นัดหมอ จำกัด 

เพื่อประโยชน์และความเข้าใจในการใช้บริการจากทางเรา ขอท่านได้โปรดอ่านและทำความเข้าใจเอกสารฉบับนี้โดยละเอียด ทั้งนี้ การติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์ หรือสมัครเข้าใช้บริการของบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัดหมอ ถือว่าท่านยินยอมผูกพันตามนโยบายฉบับนี้ทุกประการ คำจำกัดความใดๆที่ปรากฏในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน เงื่อนไขการใช้บริการห้างหุ้นส่วน นัดหมอ จำกัด

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราเป็น Platform ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่าระดับสากล ที่ช่วยให้ท่านบริหารจัดการคลินิกได้ด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อความสะดวกในการให้บริการดังกล่าว เรามีความจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น ชื่ออาชีพหมายเลขบัตรประชาชนที่อยู่ที่ทำงานรหัสไปรษณีย์หมายเลขโทรศัพท์อีเมลล์และอื่นๆ 

เราจะเก็บข้อมูลของท่านเมื่อ ท่านได้สมัครใช้บริการ ใช้บริการ มีการติดต่อเข้ามายังหน่วยให้ความช่วยเหลือในการใช้งาน (Support team) มีการเข้าชมเว็บไซต์ ท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา แต่การกระทำเช่นนั้นหมายความว่าท่านจะไม่สามารถใช้บริการใดๆของเราได้

การให้ความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน

เมื่อท่านสมัครใช้บริการใดๆของเรา ถือว่าท่านยินยอมให้ เราเก็บและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการ และตามที่กำหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เท่านั้น เราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อประโยชน์แก่การดังต่อไปนี้ เพื่อระบุตัวตนของท่าน เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ เพื่อประชาสัมพันธ์ในเรื่องการให้บริการ หรือการปรับปรุงการให้บริการ เพื่อส่งเสริมการตลาด หรือ การอบรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ เพื่อให้ความช่วยเหลือ และแก้ปัญหาในด้านเทคนิคหรือปัญหาต่างๆอันเกี่ยวกับการบริการ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่าน

ความรับผิดชอบของท่าน

เมื่อท่านสร้างบัญชีกับเรา โดยสมัครด้วยอีเมลและสร้างพาสเวิร์ด ท่านควรรับผิดชอบเก็บข้อมูลบัญชีเป็นความลับและไม่แบ่งปันบัญชีร่วมกับผู้อื่น และหากท่านพบว่าพาสเวิร์ดหรือบัญชีท่านถูกขโมยกรุณาอีเมลมาแจ้งได้ที่ [email protected]

ท่านจะต้องรับผิดชอบผลที่เกิดจากการใช้บริการต่างๆ และการสร้างบัญชีของท่าน รวมถึงการใช้บริการต่างๆโดยคนอื่นใช้ในนามชื่อของท่าน ท่านจะต้องใช้บริการของเราอย่างถูกต้องตามข้อตกลง และไม่ใช้เพื่อการค้าใดๆทั้งสิ้น และท่านต้องไม่กระทำการใดๆที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย บกพร่อง หรือเสื่อมเสียกับระบบของเราหรือเครือข่ายของเราหรือรบกวนการใช้งานผู้ใช้ท่านอื่นๆ ท่านต้องไม่พยามที่จะเข้าถึงระบบในส่วนที่ท่านไม่ได้รับอนุญาต หรือบัญชีผู้ใช้ หรือระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายต่างๆ ผ่านการแฮ็ค หรือเจาะพาสเวิร์ด หรือวิธีการต่างๆ ท่านจะต้องไม่ดึงข้อมูลต่างๆ หรือบริการต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมถึง ตารางออกตรวจ ข้อมูลประกัน บทความสุขภาพ และอื่นๆไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม เราอาจดำเนินการตามกฏหมาย หากท่านละเมิดข้อตกลงของการใช้งานต่างๆดังที่กล่าวมา

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก

ในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกแก่เรา ถือว่าท่านให้การรับประกันว่าท่านกระทำไปโดยมีสิทธิ หรือได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลให้กระทำเช่นนั้น และท่านอนุญาตให้เรา ใช้ คัดลอก ข้อมูลดังกล่าวได้ภายในขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ทั้งนี้ท่านมีหน้าที่ในการแจ้งให้บุคคลภายนอกดังกล่าวทราบถึงการกระทำดังกล่าวและนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ด้วยตัวท่านเอง เราไม่มีความรับผิดใดๆต่อบุคคลภายนอกและไม่มีหน้าที่ใดๆในการแจ้งให้บุคคลภายนอกทราบถึงเหตุดังกล่าว

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ความลับและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เราจะไม่เปิดเผยความลับหรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกหรือองค์กรอื่นใด ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากท่าน หรือการทำตามคำร้องขอของท่านในกรณีที่กฏหมายบังคับ เช่น การทำตามคำสั่งศาล หรือหมายศาล เป็นต้น

การเก็บและใช้ข้อมูลประเภทที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล

การสมัครใช้บริการของ นัดหมอ ถือว่าท่านอนุญาตให้เรา เข้าถึง หรือใช้ข้อมูลประเภทที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ในการต่อไปนี้ เพื่อช่วยให้เราเข้าใจวิธีการที่ท่านใช้บริการของเรา เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการใช้งาน และประโยชน์ที่ผู้ใช้บริการจะได้รับเมื่อใช้บริการ เพื่อการช่วยเหลือ สนับสนุน และการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของธุรกิจขนาดเล็ก

การเก็บข้อมูลของท่านไว้ในระบบฐานข้อมูล Cloud ที่ต่างประเทศ

นัดหมอ ใช้บริการของ Cloud ซึ่งเป็นผู้นำในการให้บริการด้านระบบฐานข้อมูลชั้นนำ ประกอบการให้บริการของ เพื่อการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่นๆของผู้ใช้บริการ ดังนั้น การสมัครเข้าใช้บริการของเรา ถือว่าท่านยอมรับว่าข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูล ของ Cloud ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ

มาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นัดหมอ รักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ เราใช้ระบบฐานข้อมูล Cloud ที่ได้มาตรฐานสากลของ ซึ่งมีการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลเทียบเท่าระดับสากล เว็บไซต์มีการเข้ารหัส SSL เพื่อความปลอดภัยในการส่งข้อมูลระหว่างเว็บไซต์กับระบบฐานข้อมูล

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของทางนัดหมอมีการใช้ คุกกี้

คุกกี้” คือ ไฟล์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อความสะดวกในการจดจำเว็บไซต์ ที่ท่านเคยเข้าชม “คุกกี้” ไม่สามารถใช้เพื่อระบุถึงตัวท่านหรือมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวท่านแต่ประการใด แต่ “คุกกี้” นั้นสามารถใช้เพื่อระบุถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเท่านั้น เราใช้ “คุกกี้” และเมื่อ “คุกกี้” ได้ถูกติดตั้งลงในระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการแล้ว ก็จะทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบายในการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ เนื่องจาก “คุกกี้” จะจดจำรูปแบบลักษณะการใช้งานของผู้ใช้บริการเอาไว้ 

เราจะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ เว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการต่อไป ท่านมีสิทธิปฎิเสธที่จะไม่ใช้ “คุกกี้ได้ แต่ทั้งนี้ ท่านจะต้องตระหนักว่าการปฎิเสธการใช้งาน “คุกกี้” อาจทำให้ท่านไม่สามารถใช้ประโยชน์จากฟังชั่นหรือการใช้งานบางอย่างบนเว็บไซต์ของเราได้

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัว ท่านมีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆ จาก เว็บไซต์ ก็ได้ โดยเพียงแต่กรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ เราทราบตามช่องทางต่างๆที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์

การร้องเรียนปัญหาเรื่องความเป็นส่วนตัว

ในกรณีที่ท่านมีปัญหา ข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เรายินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับเราได้ผ่านทางช่องทางต่างๆตามที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับของเงื่อนไขการใช้บริการ การจำกัดความรับผิด หรือยกเว้นความรับผิดของเราให้ถือตามที่กำหนดไว้ใน เงื่อนไขการใช้บริการ

เราขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัดหมอ