นโยบายธุรกิจ ห้างหุ้นส่วน นัดหมอ จำกัด

นโยบายธุรกิจ

ข้อตกลงดังต่อไปนี้ มีผลระหว่างผู้ใช้บริการ และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัดหมอ (Nutmor หรือ เราการบริการต่างๆ ของ Nutmor.com หรือ แอพพลิเคชั่น นัดหมอ บนมือถือ หรือเว็บไซต์ต่างๆที่อยู่ภายใต้การดูแลของ Nutmor ไม่ว่าท่านจะลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับเราหรือไม่

หากท่านได้เข้ามาใช้บริการหรือเข้าถึงบริการต่างๆของเรา โดยมีการลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับเรา ท่านต้องยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ รวมไปถึง ยอมรับการใช้ข้อมูลส่วนตัวตามที่ระบุใน นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา หากท่านไม่ยอมรับข้อตกลงดังกล่าว ท่านไม่เหมาะสมที่จะใช้บริการของเรา  

โปรดรับทราบว่าเราไม่มีการการันตีหรือให้ความคุ้มครองผลจากการใช้บริการใดๆทั้งสิ้น หากท่านลงทะเบียนเป็นสมาชิกในนามของบุคคลอื่นนอกจากตัวท่านเอง ถือว่าบุคคลท่านนั้นยินยอมรับข้อตกลงดังกล่าวเสมอเสมือนตัวท่านเอง

เกี่ยวกับนัดหมอ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัดหมอ เป็นเจ้าของเว็บไซต์ https://www.nutmor.com นัดหมอหรือ Nutmor.com เป็นเว็บไซต์รวบรวม คลินิกเพื่อให้คนไข้ได้นัดหมายแพทย์ในช่วงเวลาที่สะดวก และอำนวยความสะดวกเพื่อให้คลินิกได้จัดสรร ทรัพยากรให้เหมาะสมกับจำนวนลูกค้าในแต่ละช่วงเวลา นัดหมอจะไม่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัย และการรักษาใดๆ ซึ่งล้วนเป็นดุลยพินิจกิจกรรมของแพทย์แต่ละสถานบริการ ข้อมูลจะเป็นไปเพื่อช่วยท่านประกอบการตัดสินใจเลือกสถานพยาบาลต่างๆเท่านั้น อีกทั้งระบบทำได้เพียงการนัดหมายเวลาเพียงคร่าวๆ ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะได้ตรวจในเวลานั้นได้ตรงเวลา 

เราขอปฎิเสธความรับผิดชอบปัญหาที่เกิดจากการนัดหมายทุกกรณี หรือ การบาดเจ็บที่เกิดจากการนัดหมายไม่สำเร็จ การถูกยกเลิกนัด หรือ ผลเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้น ทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้อง จากการใช้บริการต่างๆ นัดหมอจะไม่ทำการชี้นำคนไข้ให้เข้ารับการรักษา และไม่ได้เป็นตัวแทนรับประกันคุณภาพของสถานพยาบาลใดๆ จะนำเสนอข้อมูลตามกฎหมายที่ให้สถานพยาบาลคลินิกนำเสนอได้ เพื่อให้คนไข้นำไปประกอบกับข้อมูลอื่นๆในการตัดสินใจ

การให้บริการ

แพ็คเกจและรูปแบบการให้บริการต่างๆนั้นเป็นไปตามที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ จำกัด สามารถพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการไม่ว่าเวลาใด โดยถือว่าการเปลี่ยนแปลงมีผลทันทีเมื่อทำการแก้ไขบนหน้าเว็บไซต์ นัดหมอ เราจะดำเนินการอย่างเต็มความสามารถเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเช่นว่าผ่านช่องทางอีเมลล์ หรือหน้าเว็บไซต์ โดยถือเป็นหน้าที่ของท่านในการอ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขการบริการล่าสุดที่ปรากฎบนหน้าเว็บไซต์

เราให้สิทธิท่านในการใช้บริการซอฟต์แวร์ ผ่านทางเว็บไซต์ตามแพคเกจการใช้บริการที่ท่านได้เลือกไว้ โดยสิทธิดังกล่าวนี้มิใช่สิทธิเฉพาะท่าน และไม่สามารถโอนได้ และอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้

ท่านมีสิทธิมอบหมายให้บุคคลหรือบุคคลที่สามเป็นผู้ใช้งานในระบบเพื่อเข้าจัดการระบบภายในคลินิกของท่าน โดยท่านจะต้องรับผิดชอบต่อการใดๆที่ผู้ใช้งานในระบบได้กระทำลงเสมือนกับเป็นการกระทำของท่านเอง ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะอยู่ในความรับรู้ของท่านหรือไม่ก็ตาม และหากการปฏิบัติของผู้ใช้งานในระบบก่อให้เกิดความเสียหายหรือการเสียผลประโยชน์แก่ท่าน ห้างหุ้นส่วน นัดหมอ จำกัด จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

ท่านมีสิทธิเด็ดขาดในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิกหรือจำกัด การใช้งานของผู้ใช้งานในระบบได้ตามที่ท่านเห็นสมควร ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่างท่านและผู้ใช้งานในระบบ หุ้นส่วน นัดหมอ จำกัด จะปฎิบัติตามคำร้องขอหรือคำสั่งของท่านแต่เพียงผู้เดียวในฐานะคู่สัญญา เราขอสงวนสิทธิในการไม่ปฎิบัติตามคำร้องขอหรือคำสั่งใดๆจากบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็น ผู้ใช้งานในระบบที่ท่านเลือก หรือ ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของท่าน ที่มิใช่คู่สัญญากับเรา เว้นแต่ จะปรากฏว่าท่านได้ให้ความยินยอมชัดแจ้งแก่ทาง เราไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

การสมัครใช้บริการ การต่อสัญญา การขอคืนเงิน และการเลิกสัญญา

การสมัครใช้บริการท่านสามารถส่งคำขอสมัครใช้บริการให้กับทาง เว็บไซต์ของเรา โดยเจ้าหน้าที่ได้รับอนุญาต จากทาง ห้างหุ้นส่วน นัดหมอ จำกัด เท่านั้นที่จะเป็นผู้อนุมัติให้ใช้งาน ขอสงวนสิทธิใน การยกเลิก คำขอใช้บริการใดๆที่ ไม่ผ่านหลักเกณท์การประเมินของ ห้างหุ้นส่วน นัดหมอ จำกัด ทั้งนี้ เราไม่มีหน้าที่ที่ต้องเปิดเผยหลักเกณท์การประเมินดังกล่าว

การต่อสัญญา: ระยะเวลาขั้นต้นในการใช้บริการแพคเกจของเราจะกำหนดไว้ที่ เอกสารยืนยันการสั่งซื้อเท่านั้น โดยเมื่อใกล้วันสิ้นสุดสัญญา เราจะทำการแจ้งเตือนการต่อสัญญาไปยังผู้ใช้บริการก่อนสิ้นสุดระยะเวลาในการใช้บริการ เมื่อสิ้นสุดสัญญา จะไม่มีการเก็บรักษาข้อมูลใดๆของท่าน และข้อมูลจะถูกลบออกจากระบบ ไม่สามารถขอกู้คืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ

การขอคืนเงิน: เมื่อท่านสมัครใช้งานระบบนัดหมอแล้ว เรามีระยะเวลารับประกันความพึงพอใจ ไม่พอใจในบริการยินดีคืนเงินใน 30 วัน นับจากวันและเวลาที่ได้ชำระเงินให้แก่เรา  ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะขอคืนเงินจะทำได้ในช่วงเวลา 30 วันนี้เท่านั้น และทางเราจะคืนเงินให้ท่านผ่านบัญชีธนาคารที่ท่านแจ้งขอคืนเงินกับเรา โดยการขอคืนต้องมีเอกสารขอคืนระบุเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา 30 วันนี้  เราขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วทุกกรณี

การเลิกสัญญา: ท่านมีสิทธิเลิกสัญญาได้โดยการส่งคำขอเลิกใช้บริการมายัง [email protected] การยื่นคำขอดังกล่าวจะทำในเวลาใดก็ได้ ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการใช้บริการโดยมีผลเป็นการเลิกสัญญาในวันสุดท้ายของระยะเวลาการใช้บริการ ตามที่ระบุในสัญญาดังกล่าว ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะเลิกสัญญาโดยให้มีผลในทันที (ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการใช้บริการห้างหุ้นส่วน นัดหมอ จำกัด จะไม่คืนเงินค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ


ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

นัดหมอ เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ สัญลักษณ์ (Logo) เครื่องหมายการค้า (Trade Mark) เครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนแล้วหรือไม่ก็ตาม รวมไปถึงสิ่งประกอบใด  ที่อยู่บนเว็บไซต์ของเรา อาทิ บทความ รูปภาพ ข้อความ สัญลักษณ์ ภาพเคลื่อนไหว สื่อโฆษณา Graphic Animation และงานออกแบบต่าง  ซึ่งถือว่าได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย โดยห้ามมิให้ ทำซ้ำ คัดลอก ถ่ายสำเนา ดัดแปลง เผยแพร่ หรือกระทำการอื่นใด เพื่อการพาณิชย์หรือสาธารณะ เว้นแต่จะได้รับหนังสือยินยอมจากเรา เป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อมูล หรือเอกสารอิเลคทรอนิคส์ ในบัญชีผู้ใช้งานของท่านถือเป็นทรัพย์สินของท่าน อย่างไรก็ตามการเข้าถึงข้อมูล หรือ เอกสารอิเลคทรอนิคส์ดังกล่าวจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ว่าท่านได้ชำระค่าบริการรายปีโดยสิ้นเชิงแล้ว และถือว่าท่านได้อนุญาตให้ เราใช้ คัดลอก ส่ง จัดเก็บ หรือ ทำการสำรอง (Backup) ข้อมูล หรือเอกสารอิเลคทรอนิคส์ ดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการของนัดหมอ

การสำรองข้อมูล (Backup) และ การเก็บรักษาข้อมูลของท่านถือเป็นนโยบายและแนวทางปฎิบัติที่สำคัญอย่างยิ่งในการให้บริการของเรา โดยเรามีมาตราการรักษาข้อมูลของท่านตามมาตรฐานสากลเพื่อป้องกันการสูญหายหรือเสียหายของข้อมูล อย่างไรก็ดีเรา ไม่สามารถให้การรับรองได้ว่าข้อมูลของท่านจะไม่มีทางสูญหายหรือเสียหายไม่ว่าประการใดๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุสุดวิสัยหรือด้วยเหตุปัจจัยที่ไม่อาจคาดถึงได้ ดังนั้น ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องสำรองข้อมูลหรือทำการคัดลอกข้อมูลหรือเอกสารใดๆที่ท่านต้องการส่งเข้ามาในระบบด้วยตัวท่านเองอีกทางหนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดในการเก็บรักษาข้อมูลของท่าน เราไม่มีความรับผิดใดๆ ในกรณีข้อมูลสูญหายหรือเสียหาย

การจำกัดความรับผิดชอบ

เราขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ค่าใช้จ่าย ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากเว็บไซต์ของเราทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม การนัดหมาย เป็นเพียงเวลาเบื้องต้น ที่จะได้ไปพบแพทย์ได้ใกล้เคียงกับเวลาที่แพทย์เข้าตรวจที่คลินิก ไม่ได้รับประกันความตรงเวลา ที่จะขึ้นกับคลินิกและจำนวนคนไข้ของคลินิกนั้นๆ การจำกัดนี้ยังรวมไปถึงความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล ความล่าช้าในการถ่ายโอนข้อมูล ระยะเวลาในการเผยแพร่ข้อมูล เหตุขัดข้องหรืออุปสรรคของการเชื่อมต่อ ความผิดพลาดในการแสดงผล ความเสถียรของระบบ ไวรัสคอมพิวเตอร์ จากการใช้บริการเว็บไซต์ของเรา อีกทั้งการเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอื่นโดยผ่านเว็บไซต์ของเรานั้นถือเป็นความเสี่ยงของท่าน ซึ่งความถูกต้องแม่นยำของเนื้อหา รูปแบบการนำเสนอ การถูกโจมตีจากไวรัสคอมพิวเตอร์ การถูกโจรกรรมข้อมูล การแสดงความคิดเห็น และการเชื่อมต่อใด  นั้นไม่ได้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการรับรองจากเราแต่อย่างใด